icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Privacy Policy

Privacyverklaring - www.wessels-zeist.nl

Lees hieronder onze algemene Privacyverklaring, of ga direct naar de Privacyverklaring voor sollicitanten.

1. Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.wessels-zeist.nl van Bouwbedrijf Wessels Zeist bv (hierna wij). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Bouwbedrijf Wessels Zeist bv is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels B.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;
 • aanmelding voor events;
 • het bestellen van artikelen via onze website;
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
 • in behandeling nemen van serviceverzoeken;

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat: 

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Bouwbedrijf Wessels Zeist bv, te bereiken via wessels_zeist@volkerwessels.com.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

9. Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 29-08-2022.

11. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met wessels_zeist@volkerwessels.com

Privacyverklaring - ZZP'ers

1. Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van zelfstandigen zonder personeel (hierna ook: ZZP'ers) die een overeenkomst van opdracht hebben gesloten met Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V. (hierna ook: wij). Wij respecteren de privacy van onze ZZP'ers en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V., is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).


3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.


a. Doel: overeenkomst met ZZP'ers
Ter uitvoering van de overeenkomsten met ZZP’ers, om in dit verband een uren-, aanwezigheids-, verzekerings-, en financiële administratie bij te houden;

 

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, opdrachtomschrijving, uurtarief en facturen, polis- of klantnummer ongevallenverzekeraar, opleidingsgegevens, kopie referenties, (kopie) pasfoto, kopie identiteitsbewijs, BSN, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning, kopie A1 verklaring.

 

Naast de hierboven onder a. omschreven doeleinden en persoonsgegevens kunnen in het kader van de overeenkomst ook de hierna onder b. tot en met m. omschreven persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de daarbij omschreven doeleinden.

 

b. Doel: bedrijfsvoertuig
Om een bedrijfswagen ter beschikking te kunnen stellen;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, financiële gegevens (bankrekeningnummer), kopie rijbewijs. Indien er sprake is van een bedrijfswagen kunnen eveneens locatiegegevens worden verwerkt via een track & trace- systeem in de auto, dit kan doorgaans alleen indien daartoe toestemming is verkregen van de OR.


c. Doel: verzekeringsclaims
Ter afwikkeling van claims in verband met de verzekeringen gerelateerd aan jou als ZZP'er;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht, betalingsgegevens.


d. Doel: fysieke toegang
Om jou toegang te kunnen verlenen tot haar kantoorpanden en projectlocaties;

 

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: tijdstip, locatie, kenteken, nummer toegangspas.

 

e. Doel: online toegang
Om jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten webomgevingen, portals eet intranet;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, foto, gebruikersnaam en wachtwoord, IP-adres.


f. Doel: Digitaal Veiligheidspaspoort
Ter vervaardiging van een digitaal veiligheidspaspoort (DVP);


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, (kopie) pasfoto.


g. Doel: Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Om je persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een helm of werkschoenen) ter beschikking te kunnen stellen;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: helm-, kleding- en schoenmaat.


h. Doel: controles

(interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid en ter registratie en controle van internet- en emailverkeer;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: internet- en emailverkeer, logbestanden.


i. Doel: naleving wet
Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven (bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen);


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: dat hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.


4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:
Algemeen
- Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf;
- Van de leasemaatschappij, in geval van gebruik van een bedrijfsvoertuig;
- Van personen binnen en buiten VolkerWessels die betrokken zijn bij jouw aansturing.


Digitaal
- Via het gebruik van de website(s) van VolkerWessels alsmede de daarop geplaatste cookies;
- Via de monitoring van internet- en emailverkeer;
- Via cameratoezicht (in verband met de veiligheid hangen op sommige bouwplaatsen en in sommige bedrijfspanden camera’s, dit gebeurt doorgaans alleen met toestemming van de OR);
- Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

 

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

 

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.
Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste het op grond van wet- en regelgeving vereiste niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

6. Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van zelfstandigen zonder personeel (hierna ook: ZZP'ers) die een overeenkomst van opdracht hebben gesloten met Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V. (hierna ook: wij). Wij respecteren de privacy van onze ZZP'ers en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.


7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V., is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V. is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).


8. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.


j. Doel: overeenkomst met ZZP'ers
Ter uitvoering van de overeenkomsten met ZZP’ers, om in dit verband een uren-, aanwezigheids-, verzekerings-, en financiële administratie bij te houden;

 

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, opdrachtomschrijving, uurtarief en facturen, polis- of klantnummer ongevallenverzekeraar, opleidingsgegevens, kopie referenties, (kopie) pasfoto, kopie identiteitsbewijs, BSN, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning, kopie A1 verklaring.

 

Naast de hierboven onder a. omschreven doeleinden en persoonsgegevens kunnen in het kader van de overeenkomst ook de hierna onder b. tot en met m. omschreven persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de daarbij omschreven doeleinden.

 

k. Doel: bedrijfsvoertuig
Om een bedrijfswagen ter beschikking te kunnen stellen;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, financiële gegevens (bankrekeningnummer), kopie rijbewijs. Indien er sprake is van een bedrijfswagen kunnen eveneens locatiegegevens worden verwerkt via een track & trace- systeem in de auto, dit kan doorgaans alleen indien daartoe toestemming is verkregen van de OR.


l. Doel: verzekeringsclaims
Ter afwikkeling van claims in verband met de verzekeringen gerelateerd aan jou als ZZP'er;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht, betalingsgegevens.


m. Doel: fysieke toegang
Om jou toegang te kunnen verlenen tot haar kantoorpanden en projectlocaties;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: tijdstip, locatie, kenteken, nummer toegangspas.

 

n. Doel: online toegang
Om jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten webomgevingen, portals eet intranet;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, foto, gebruikersnaam en wachtwoord, IP-adres.


o. Doel: Digitaal Veiligheidspaspoort

Ter vervaardiging van een digitaal veiligheidspaspoort (DVP);


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, (kopie) pasfoto.


p. Doel: Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Om je persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een helm of werkschoenen) ter beschikking te kunnen stellen;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: helm-, kleding- en schoenmaat.


q. Doel: controles
(interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid en ter registratie en controle van internet- en emailverkeer;


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: internet- en emailverkeer, logbestanden.


r. Doel: naleving wet
Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven (bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen);


Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: dat hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.


9. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?
Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:


Algemeen
- Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf;
- Van de leasemaatschappij, in geval van gebruik van een bedrijfsvoertuig;
- Van personen binnen en buiten VolkerWessels die betrokken zijn bij jouw aansturing.


Digitaal
- Via het gebruik van de website(s) van VolkerWessels alsmede de daarop geplaatste cookies;
- Via de monitoring van internet- en emailverkeer;
- Via cameratoezicht (in verband met de veiligheid hangen op sommige bouwplaatsen en in sommige bedrijfspanden camera’s, dit gebeurt doorgaans alleen met toestemming van de OR);
- Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.


10. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.


Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste het op grond van wet- en regelgeving vereiste niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.